Science

Монографії та інші видання

 1. Ягунов Д.В. Європейські правила пробації : переклад, науково-практичний коментар та допоміжні матеріали / Д.В. Ягунов. – Одеса : Фенікс, 2013. – 236 с.
 2. Ягунов Д.В. Пенітенціарна система України: історичний розвиток, сучасні проблеми та перспективи реформування : монографія / Д. В. Ягунов ; Державна пенітенціарна служба України. – 4-те вид., перероб. та доп. – О. : Фенікс, 2011.
 3. Ягунов Д.В. Сучасна пенологія: альтернативний курс. – Одеса: Фенікс. – 176 с.
 4. Ягунов Д.В. Практика Європейського суду з прав людини (питання кримінального судочинства) / Укладач Д.В. Ягунов. За ред. та зі вступ. словом Й.Л. Бронза. – О. : Фенікс, 2010. – 167 с.
 5. Ягунов Д.В. Практика Європейського суду з прав людини (прецеденти та коментарі з питань кримінального судочинства). За ред. та зі вступ. словом Й.Л. Бронза. – О.: Фенікс, 2010.
 6. Ягунов Д.В. Пенітенціарна система України: історичний розвиток, сучасні проблеми та перспективи реформування: Видання третє, перероблене та доповнене. – Одеса, 2009. – 314 с.
 7. Проект Закону України “Про пробацію” / вступн. стаття та аналітичні матеріали Д.В.Ягунова. – Одеса: Фенікс, 2009. – 68 с.
 8. Ягунов Д. Социальные и правовые проблемы внедрения элементов пробации в систему уголовной юстиции Украины / [В.Дрёмин, А.Березовский, Н.Орловская и др.] // Преступность и криминологические основы уголовной юстиции: монография / Под ред. В.Н. Дрёмина. – О.: Фенікс, 2007. – 280 с. – С.231-253.
 9. Ягунов Д.В. Пенітенціарна система України: історичний розвиток, сучасні проблеми та перспективи реформування: Видання друге, перероблене та доповнене. – Одеса-Черкаси, 2008. – 344 с.
 10. Гуманізація кримінального судочинства шляхом розвитку елементів служби пробації та реалізації програм примирення потерпілих та правопорушників: Методичні матеріали / Автори-упорядники: А.О.Горова, Н.М.Прокопенко, Д.В.Ягунов. – К.: Український центр порозуміння – МФ „Відродження”. – 64 с.
 11. Ягунов Д.В. Служба пробації: концепція, принципи діяльності, організаційна структура: Конспект лекцій. Видання третє, змінене та доповнене. Зі вступною статтею доктора пед. наук, професора Н.Г.Калашник та Ю.В.Олійника. – Черкаси: Вид-во Юлії Чабаненко, 2006. – 72 с.
 12. Ягунов Д.В. Служба пробації: концепція, принципи діяльності, організаційна структура: Конспект лекцій. Видання 2-ге, стереотипне. – О.: Фенікс, 2006. – 74 с.
 13. Ягунов Д.В. Служба пробації: концепція, принципи діяльності, організаційна структура: Конспект лекцій. – О.: ОРІДУ, 2006. – 74 с.
 14. Ягунов Д.В. Пенітенціарна система України: історичний розвиток, сучасні проблеми та перспективи реформування. – Черкаси, 2006. – 444 с.
 15. Прусс В.М., Ягунов Д.В. Пенітенціарна система України. – О.: Фенікс, 2006. – 252 с.
 16. Ягунов Д.В. Державне управління пенітенціарною системою України: історія, сучасність, перспективи: Монографія. – О.: ОРІДУ, 2005. – 251 с.
blur-old-antique-book

Cтатті, опубліковані у фахових виданнях

 1.  Yagunov Dmytro. Problems and perspectives of establishing prison inspections in Ukraine – Ягунов_eppd_v2_iss6_2015
 2. Yagunov Dmytro. The transformation of the concept of freedom in the panoptic society // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2012. – Випуск 4. – С.135-138.
 3. Ягунов Д.В. Електронний моніторинг в пенальних практиках зарубіжних країн та перспективи його запровадження до національної системи кримінальної юстиції // Актуальні проблеми політики: Збірник наукових праць. Вип. 46. – Одеса, 2012. – С.184-193.
 4. Ягунов Д.В. Паноптизм та сучасні пенальні практики (аналіз категорії свободи в суспільстві Постмодерну) // Актуальні проблеми політики: Збірник наукових праць. Вип. 44. – Одеса, 2012. – С.83-94.
 5. Ягунов Д.В. Філософсько-правове та кримінологічне обґрунтування загальної превенції як мети кримінального покарання // Актуальні проблеми держави і права. – 2011. – Вип. 61.
 6. Ягунов Д.В. Реабілітація злочинців як мета покарання: атавізм або вимушена необхідність? // Актуальні проблеми держави і права. – 2011. – Вип. 60. – С. 145-153.
 7. Ягунов Д.В. Чи можна продавати «право карати»? (філософсько-правовий аналіз феномена в’язничної приватизації) // Актуальні проблеми держави і права. – 2011. – Вип. 59. – С. 97-105.
 8. Ягунов Д. В. Філософія пробації: трансформація поглядів на сутність та цілі поводження зі злочинцями (період після 1990-х років) // Актуальні проблеми політики. – Одеса: Юридична література, 2011. – Випуск 41. – С.198-207.
 9. Ягунов Д. В. Філософія пробації: трансформація поглядів на сутність та цілі поводження зі злочинцями (період до 1990-х років) // Актуальні проблеми політики. – Одеса: Юридична література, 2010. – Випуск 40. – С.175-183.
 10. Ягунов Д. В. «Криза реабілітаційного ідеалу» в наукових працях Роберта Мартінсона та їх значення для формування сучасної пенальної політики // Південноукраїнський правничий часопис. – 2010. – №4. – С.28-30.
 11. Ягунов Д.В. Глобалізація та «криза покарання» трансформація пріоритетів пенальної політики сучасних країн // Актуальні проблеми держави і права. – 2010. – Вип. 55. – С. 550-554.
 12. Ягунов Д. В. Категорія «небезпечний злочинець» у сучасному кримінальному законодавстві зарубіжних країн // Актуальні проблеми політики. – Одеса: Юридична література, 2010. – Випуск 39. – С.352-361.
 13. Ягунов Д.В. Глобалізаційна обумовленість «кризи покарання»: аналіз сучасних пенальних практик на основі кримінологічних поглядів Мішеля Фуко // Правова держава. – 2010. – №12. – С.325-330.
 14. Ягунов Д. Позитивізм та безпека суспільства або друге життя теорії природженого злочинця // Ринкова економіка: Сучасна теорія і практика управління. Том 12. Випуск 26, ч.2: збірник наукових праць / Одеський національний університет імені І.І.Мечникова. – Одеса: Видавець В.П.Букаєв, 2009. – С.132-138.
 15. Ягунов Д.В., Боднарчук О.Г. Роль суб’єктів господарювання у забезпеченні працею засуджених у Державній кримінально-виконавчій системі України // Держава і право». – 2009. – Вип. №46 (Ягунову Д.В. належить авторство 80% тексту статті. Джерело доступу – www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/DiP/2009_46/5-8.pdf)
 16. Ягунов Д. Моделі державного управління пенітенціарними системами // Ринкова економіка: Сучасна теорія і практика управління. Том 12. Випуск 25, ч.2: збірник наукових праць / Одеський національний університет імені І.І.Мечникова. – Одеса: Видавець В.П.Букаєв, 2009. – С.191-198.
 17. Ягунов Д.В. Місце кримінально-виконавчої служби в структурі органів влади України відповідно до європейських стандартів // Південноукраїнський правничий часопис. – 2009. – №2. – С.9-12.
 18. Ягунов Д., Рибак О. Співвідношення між інститутом звільнення від відбування покарання з випробуванням та інститутом пробації // Актуальні проблеми політики. Зб. наук. пр. Випуск 37. – Одеса: Фенікс, 2008. – С.96-103
 19. Ягунов Д. Глобалізація пробації або глобалізація соціального контролю? Перспективи розвитку концепції пробації у ХХІ ст. // Актуальні проблеми політики. – Одеса: Юридична література, 2008. – Випуск 34. – С115-121.
 20. Ягунов Д. Трансформація концептуальних засад діяльності служби пробації за рубежем // Віче. – 2008. – №. – №10
 21. Ягунов Д. Пенітенціарна система Англії та Уельсу: перехід від виконання покарань до менеджменту у галузі виконання покарань // Актуальні проблеми політики. Зб. наук. пр. – Одеса: Фенікс, 2008. – С.207-212.
  Ягунов Д. Реформування структури державного управління пенітенціарною
 22. системою України в світлі європейських стандартів // Зона вільної торгівлі Україна – Європейський Союз та європейська інтеграція: правові та економічні аспекти: Збірник статей учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 8 червня 2007 року). / Відп. редактор. М. Орзіх // Одеська національна юридична академія, Британська Рада в Україні, Українська асоціація європейських студій, Проект «Торгівельна політика України». – Бібліотека журналу «Юридичний вісник». – Одеса: Фенікс, 2007. – С.230-236
 23. Ягунов Д. Privatisation of Corrections in the New Millennium // Юридичний вісник. – 2007. – Випуск №3. – С.48-53 (англійською мовою)
 24. Ягунов Д. Альтеративні санкції в сучасному пенальному ландшафті: тенденції, проблеми та перспективи // Актуальні проблеми політики. – Одеса: Юридична література, 2007. – Випуск 30. – С.204-211.
 25. Ягунов Д. Трансформація підходів до проблеми ресоціалізації злочинців у наукових працях та пенітенціарній практиці зарубіжних країн (ХХ століття) // Збірник наукових праць Міжнародного науково-практичного семінару «Актуальні проблеми кримінології і кримінальної психології» (Кримінологічні читання, присвячені 80-річчю з дня народження А.Ф.Зелінського (Одеса, Одеська національна юридична академія, 19 жовтня 2006 року).

Статті, опубліковані в інших виданнях

 1. Ягунов Д.В. Філософсько-концептуальні засади впровадження категорії «offender management» (на прикладі пенітенціарної системи Англії та Уельсу). Матеріали науково-практичної конференції «Формування пенітенціарної системи України: сучасні проблеми». – Одеса: Управління ДПтСУ в Одеській області – ОДУВС – МГУ, 2012. – 182 с. – С. – 139-145.
 2. Ягунов Д.В. Служба пробації та проблеми її створення в Україні (до питання про створення національної моделі пробації) // Пенітенціарій Одещини. Додаток газети «Золотослів». – №01 (01) 2012. – С.6.
 3. Ягунов Д.В. Якою бути національній службі пробації: деякі думки з приводу концептуального обґрунтування системи пробації в Україні // Правове життя сучасної України 6 матері. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. Складу (Одеса, 20-21 квітня 2012 року). Т.2. / відп. ред.. проф. В. М. Дрьомін / Національний університет « Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2012. – 496 с. – С.310-311.
 4. Ягунов Д.В. Філософсько-правове обґрунтування категорії свободи в пенальних практиках постмодерну // Актуальні проблеми філософії права: правова аксіологія: матеріали Міжнародного «круглого столу» ( м. Одеса, 9 грудня 2011 року.). – Одеса: Фенікс, 2012. – С.90-93.
 5. Ягунов Д.В. Державна пенітенціарна служба України: деякі питання концептуального та термінологічного обґрунтування // Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць ОРІДУ. Вип. 3 (47). – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2011. – С.175-178.
 6. Ягунов Д.В. Реабілітаційна парадигма в ХХІ столітті: чи варто залишати виправлення злочинців метою кримінального покарання? // Актуальні проблеми європейської інтеграції. Збірник наукових праць з питань європейської інтеграції та права. Випуск сьомий. За ред. Д.В.Ягунова. – Суми: ПП Кочубей Н.В., 2011.
 7. Ягунов Д.В. В’язниця як модель суспільства або суспільство як модель в’язниці (категорія свобод и в контексті пенальних практик глобалізованого суспільства) // Актуальні проблеми європейської інтеграції. Збірник наукових праць з питань європейської інтеграції та права. Випуск сьомий. За ред. Д.В.Ягунова. – Суми: ПП Кочубей Н.В., 2011.
 8. Ягунов Д.В. Що стоїть на заваді створення служби пробації в Україні (до питання про створення національної моделі пробації) // Актуальні проблеми європейської інтеграції. Збірник наукових праць з питань європейської інтеграції та права. Випуск шостий. За ред. Д.В.Ягунова. – Одеса: Фенікс, 2011. – С.146-173.
 9. Ягунов Д.В. Загальна превенція як мета покарання (філософсько-правовий та кримінологічний аналіз) // Актуальні проблеми європейської інтеграції. Збірник наукових праць з питань європейської інтеграції та права. Випуск шостий. За ред. Д.В.Ягунова. – Одеса: Фенікс, 2011. – С.84-114.
 10. Ягунов Д.В. Загальна превенція як мета покарання (філософсько-правовий та кримінологічний аналіз) // Правове життя сучасної України. Матеріали Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького складу, 20-21 травня 2011 року, м. Одеса. Том 2. – Одеса, Фенікс, 2011. – С.271-273.
 11. Yagunov Dmytro. Developing the National Model of Probation Service in Ukraine // Turkey-Ukraine Comparative Law Symposium. Istanbul, 15-17.03.2011. Editor Prof. Dr. Yener Ünver. – Istabbul, 2011. – P.p. 319-323.
 12. Ягунов Д.В. Пенологічна політика в епоху глобалізації // Государство и право в условиях глобализации: реалии и перспективы. Сборник научных трудов, посвященных 10-летию економико-правового факультета ОНЮА в г. Симферополе. Симферополь, 2010. – С.350-352.
 13. Ягунов Д.В. Вплив глобалізації на кримінальну політику сучасної держави в контексті питання про “кризу покарання” // Проблеми національної державності: матеріали Міжнародної наукової конференції памяті Л.М.Стрельцова (ОНУ ім. Мечникова, 26 березня 2010 року). – Одеса: Астропрінт, 2010, – С.261-263.
 14. Ягунов Д.В. Категорія «розумний строк судового розгляду» у практиці Європейського суду з прав людини // Вісник адвокатури. – 2009. – №4.
 15. Ягунов Д. Законодавча робота над створенням системи пробації в Україні: підсумки за 2009 рік // Правове життя сучасної України: Тези доповідей Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького і аспірантського складу / Відп. ред. д-р юрид. наук, проф. Ю.М.Оборотов // Одеська національна юридична академія. – Одеса: Фенікс, 2009. – С.622-623
 16. Ягунов Д. Створення в Україні системи пробації: проблеми та перспективи використання сучасного світового досвіду // Актуальні проблеми європейської інтеграції. Збірник наукових праць з питань європейської інтеграції та права. Випуск п’ятий. За ред. Д.В.Ягунова. – Одеса: Фенікс, 2009. – С.214-221.
 17. Ягунов Д. Перспективи відомчого підпорядкування пенітенціарної системи України: деякі думки з приводу деяких законопроектів // Актуальні проблеми європейської інтеграції. Збірник наукових праць з питань європейської інтеграції та права. Випуск п’ятий. За ред. Д.В.Ягунова. – Одеса: Фенікс, 2009. – С.245-253.
 18. Ягунов Д. Якій бути пробації ХХІ століття? (Вплив глобалізацій них процесів на сучасні пенальні політику та практики) // Актуальні проблеми європейської інтеграції. Збірник наукових праць з питань європейської інтеграції та права. Випуск п’ятий. За ред. Д.В.Ягунова. – Одеса: Фенікс, 2009. – С.222-229.
 19. Ягунов Д. Проблеми та перспективи відомчого підпорядкування пенітенціарної системи України // Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць ОРІДУ. Вип. 3 (39). – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2009. – С.139-142.
 20. Ягунов Д. Пробація у ХХІ столітті: перевинахід, модернізація або знищення // Закон і обов’язок. – 12 лютого 2009 року.
 21. Ягунов Д. Деякі проблеми визначення місця пробації в системі соціальних послуг // Актуальні проблеми державного управління. – Одеса: ОРІДУ НАДУ при Президентові України, 2008. – Випуск №3 (35). – С.156-162.
 22. Ягунов Д.В. Проблеми формування пенітенціарної політики в епоху глобалізації та поглиблення інтеграційних процесів // Україна і Європейський Союз: шляхи і напрями зближення і співпраці : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (14-15 вересня 2006 року). У 2 ч. За ред.. проф.. Я.Й Малика. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2008. – Ч. 1. – 376 с. – С. 210-216. Ресрус доступу – www.lvivacademy.com/download_1/mat_2006/Ch1.pdf
 23. Ягунов Д. «Реабілітаційний ідеал» та проблеми концептуального обґрунтування національної моделі пробації // Відновне правосуддя в Україні. – 2008. – №2(10) – http://www.commonground.org.ua/dld/RJU_bulletin/RJU.Vol.2(10).content.html
 24. Ягунов Д. Пробація: трансформація концептуальних засад та перспективи створення національної моделі в Україні // Актуальні проблеми європейської інтеграції. Збірник наукових праць з питань європейської інтеграції та права. Випуск третій. За ред. В.М.Кривцової та Д.В.Ягунова. – Одеса: Фенікс, 2008. – С.437-460.
 25. Ягунов Д. Пенітенціарна система Бельгії // Актуальні проблеми європейської інтеграції. Збірник наукових праць з питань європейської інтеграції та права. Випуск третій За ред. В.М.Кривцової та Д.В.Ягунова. – Одеса: Фенікс, 2008. – С.461-468.
 26. Ягунов Д. Моя небольшая статья об Александре Солженицыне // Актуальні проблеми європейської інтеграції. Збірник наукових праць з питань європейської інтеграції та права. Випуск четвертий. За ред. Д.В.Ягунова. – Одеса: «Фенікс», 2008. – С.220-236.
 27. Розвиток транскордонного співробітництва з новими державами-членами ЄС : наук. розробка / авт. кол. : В. М. Кривцова (наук. кер.), Д. В. Ягунов, С. К. Харічков [та ін.]. – К. : Вид-во НАДУ, 2008. – 56 с. – (Бібліотека слухача НАДУ).
 28. Ягунов Д., Севастьянова Н. «Net-Widening» в системі заходів соціального контролю // Стратегія регіонального розвитку: формування та механізми реалізації. Матеріали щорічної науково-практичної конференції, 31 жовтня 2007 року. Т. 2. Одеса: ОРІДУ НАДУ при Президентові України, 2007. – С.285-288.
 29. Ягунов Д. Трансформація системи альтеративних покарань в Англії та Уельсі:можливість запозичення зарубіжного досвіду для України // Відновне правосуддя в Україні. – 2007. – №2(6). – С.67-72.
 30. Ягунов Д. Пробація в системі соціальних послуг // Стратегія регіонального розвитку: формування та механізми реалізації. Матеріали щорічної науково-практичної конференції, 31 жовтня 2007 року. Т. 2. Одеса: ОРІДУ НАДУ при Президентові України, 2007. – С.211-212.
 31. Ягунов Д. До проблеми створення служби пробації в Україні // Ювенальна політика і ювенальна юстиція в сучасній державі.: Матеріали міжнародної наукової конференції 21-22 вересня 2007 року, м. Одеса / За заг. ред. проф. Ю.М.Оборотова; Одеська національна юридична академія. – Одеса: Фенікс, 2007. – С.129-13
 32. Ягунов Д. Служба пробації: концепція, принципи діяльності, організаційна структура // Закон і обов’язок. – 2007. – №1(5). – С.60-64.
 33. Ягунов Д. Служба пробації: концепція, принципи діяльності, організаційна структура // Відновне правосуддя в Україні. – 2007. – №1(5). – С.60-64.
 34. Ягунов Д. Державний департамент України з питань виконання покарань або Міністерство юстиції України: проблемні питання державного управління вітчизняною пенітенціарною системою в світлі європейських стандартів // Європейський Союз: 50 років після Римських угод. Євроінтеграційні перспективи України: нові моделі: Збірник статей та тез доповідей за підсумками науково-практичного семінару 12 травня 2007 року / За ред. Г.Алавацького, В.Кривцової та Д.Ягунова. – Одеса, 2007. – С.121-126.
 35. Ягунов Д. Служба пробації: європейські стандарти та перспективи їх впровадження в Україні // Актуальні проблеми реалізації Плану дій Україна – ЄС. Збірник статей за підсумками науково-практичної конференції / За ред. В.Кривцової, Д.Ягунова. – ОРІДУ НАДУ при Президентові України, 9 лютого 2007. – Одеса: Фенікс, 2007. – С.59-70.
 36. Ягунов Д. Вплив глобалізації на формування сучасної пенітенціарної політики // Матеріали наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Правова спадщина Нюрнбергського процесу: історія та сучасність. Другі юридичні читання», 24 листопада 2006 року. – Одеса: Астропринт, 2006. – С.175-176.
 37. Ягунов Д. Перспективи подальшого реформування пенітенціарної системи України: пріоритети, проблеми та захист прав людини // Збірник наукових праць IV конференції «Розвиток демократії та демократична освіта в Україні» (Ялта, 28-30 вересня 2006 року
 38. Ягунов Д., Шарова Н. Використання механізмів відновного правосуддя при виконання альтернативних покарань: вітчизняні реалії та деякий зарубіжний досвід // Впровадження відновного правосуддя в Україні: висновки та перспективи. Збірник наукових праць. – Квітень 2006 р. – С.65-68 (www.commonground.org.ua).
 39. Ягунов Д. Проблеми впровадження досвіду служб пробації у вітчизняну практику виконання альтернативних покарань // Збірник тез наукових доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та аспірантів «Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку» (Луцьк, Волинський державний університет ім. Лесі Українки, 17-18 березня 2006 року). – С.72-74
 40. Ягунов Д. Виконання альтернативних санкцій: глобальний підхід // Матеріали Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів «Проблеми імплементації міжнародних нори кримінально-правового напрямку в національні законодавства. Перші юридичні читання» (Одеса, Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова, 17 лютого 2006 року). – С.72-74.
 41. Ягунов Д. Постіндустріальне «обличчя» в’язниці: деякі проблеми пенітенціарної політики та практики в епоху глобалізації // Актуальні проблеми державного управління. – Одеса: ОРІДУ НАДУ при Президентові України, 2006. – Випуск №4 (28). – С. 291-296.
 42. Ягунов Д. Деякі аспекти державного регулювання в сфері використання праці засуджених // Актуальні проблеми державного управління. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2006. – №3 (27). – С. 125-130.
 43. Ягунов Д. Політичні повстання як один з чинників кризи державного управління радянською в’язничною системою // Актуальні проблеми державного управління. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2006. – №2 (26). – С. 39-45.
 44. Ягунов Д. Пенітенціарні ідеали та пенітенціарна архітектура в механізмах соціального управління // Актуальні проблеми державного управління. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2005. – №4 (24). – С. 91-97.
 45. Ягунов Д., Сторожук Р. Соціальна політика щодо молоді з девіантною поведінкою: досвід Великої Британії // Актуальні проблеми державного управління. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2005. – №2 (22). – С.128-138.
 46. Ягунов Д. Реформування організаційно-функціональної структури державного управління пенітенціарною системою України: реалії, перспективи та європейські стандарти // Вісник державної служби. – 2005. – №2. – С.15-18.
 47. Ягунов Д. Місце соціальної політики в процесі реформування пенітенціарної системи України // Матеріали ІІІ конференції «Розвиток демократії та демократична освіта в Україні» (20-22 травня 2005 року)
 48. Ягунов Д. Пенітенціарні установи в світлі концепції тотальних інституцій // Інтелігенція і влада. Громадсько-політичний науковий збірник. Вип. 4. Серія: соціологія. – Одеса: Астропрінт, 2005. – С.128-137.
 49. Ягунов Д. Європейська інтеграція України та пенітенціарна реформа: загальнодержавний та регіональний аспекти // Актуальні проблеми державного управління і місцевого самоврядування: сучасний стан та перспективи регіонального розвитку. Матеріали щорічної науково-практичної конференції 18 жовтня 2005 року. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2005. – С. 210-212.
 50. Ягунов Д. Реформування пенітенціарної систем України: сучасні реалії, перспективи та європейські стандарти // Матеріали щорічної науково-практичної конференції (28 квітня 2005 року). – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2005. – С.66-70.
 51. Ягунов Д. Приватизація в’язничної системи: англо-американський досвід // Актуальні проблеми політики. – Одеса: Юридична література, 2004. – №19. – С. 355-361.
 52. Ягунов Д. Співробітництво між Україною та ЄС в галузі внутрішніх справ // Державна стратегія управлення місцевим та регіональним розвитком: форми, методи та актуальні проблеми реалізації. Матеріали науково-практичної конференції 24 листопада 2004 року. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2004. Том 2. – С. 210-212.
 53. Ягунов Д. Ресоціалізація засуджених як напрямок соціальної політики держави. Аналітична записка // Вироблення державної політики. – Київ: НАДУ при Президентові України – Канадське бюро міжнародної освіти – Центр досліджень адміністративної реформи, 2003. – С.177-191.
 54. Ягунов Д. Державне управління установами пенітенціарної системи: досвід Канади // Актуальні проблеми державного управління. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2003. – №3 (15). – С. 161-167.
 55. Ягунов Д. Категорія соціального виключення як елемент концепції ресоціалізації засуджених та ув’язненнях // Актуальні проблеми державного управління. – Одеса: ОРІДУ, 2003. – № 4 (16) – С. 196-204.
 56. Ягунов Д. Державне управління та пенітенціарна система України: проблеми співвідношення // Актуальні проблеми державного управління. – Одеса: ОРІДУ УАДУ, 2002. – №11. – С. 278-288.
 57. Ягунов Д. Кадрове забезпечення діяльності органів виконання покарань на регіональному рівні // Актуальні проблеми державного управління. – Одеса: ОРІДУ УАДУ, 2002. – №10. – С. 226-232.
 58. Ягунов Д. Ресоціалізація засуджених як напрямок соціальної політики держави // Актуальні проблеми політики. – Одеса: Юрид. літ-ра, 2003. – №17. – С. 270-277.
 59. Ягунов Д. Ресоціалізація засуджених як складова державної соціальної політики // Актуальні проблеми державного управління. – Одеса: ОРІДУ, 2002. – №12. – С. 180-186.
 60. Ягунов Д. Права ув’язнених і розвиток демократії в Україні // Матеріали ІІ конференції «Розвиток демократії та демократична освіта в Україні» 24 травня 2002 року)
 61. Ягунов Д. Державне управління пенітенціарними установами та процесом ресоціалізації засуджених в працях Мішеля Фуко // Актуальні проблеми державного управління. – Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ, 2003. – № 4 (14) – С. 86-97.
 62. Ягунов Д. Державне управління та пенітенціарна система України: проблеми співвідношення // Актуальні проблеми державного управління. – Одеса: ОРІДУ УАДУ, 2002. – №11. – С.278-288.
 63. Ягунов Д. Проблеми реалізації політики в галузі охорони здоров’я в пенітенціарних установах // Формування та реалізація регіональної політики в галузі охорони здоров’я. Матеріали науково-практичної конференції за міжнародної участі. 24-25 квітня 2002 року. – Одеса: ОРІДУ УАДУ, 2002. – С. 333-338.
 64. Ягунов Д. Деякі проблеми реабілітації засуджених до покарань з випробуванням // Актуальні проблеми політики. – Одеса: Юрид. літ-ра, 2002. – №13-14. – С. 843-846.
 65. Ягунов Д. Роль общественных организаций в обеспечении законности в местах лишения свободы // Актуальні проблеми політики. – Одеса: Юридична література, 2000. – Вип.9. – С.427-431.