Cтатті у фахових виданнях

blur-old-antique-book

 1.  Yagunov Dmytro. Problems and perspectives of establishing prison inspections in Ukraine – Ягунов_eppd_v2_iss6_2015
 2. Yagunov Dmytro. The transformation of the concept of freedom in the panoptic society // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2012. – Випуск 4. – С.135-138.
 3. Ягунов Д.В. Електронний моніторинг в пенальних практиках зарубіжних країн та перспективи його запровадження до національної системи кримінальної юстиції // Актуальні проблеми політики: Збірник наукових праць. Вип. 46. – Одеса, 2012. – С.184-193.
 4. Ягунов Д.В. Паноптизм та сучасні пенальні практики (аналіз категорії свободи в суспільстві Постмодерну) // Актуальні проблеми політики: Збірник наукових праць. Вип. 44. – Одеса, 2012. – С.83-94.
 5. Ягунов Д.В. Філософсько-правове та кримінологічне обґрунтування загальної превенції як мети кримінального покарання // Актуальні проблеми держави і права. – 2011. – Вип. 61.
 6. Ягунов Д.В. Реабілітація злочинців як мета покарання: атавізм або вимушена необхідність? // Актуальні проблеми держави і права. – 2011. – Вип. 60. – С. 145-153.
 7. Ягунов Д.В. Чи можна продавати «право карати»? (філософсько-правовий аналіз феномена в’язничної приватизації) // Актуальні проблеми держави і права. – 2011. – Вип. 59. – С. 97-105.
 8. Ягунов Д. В. Філософія пробації: трансформація поглядів на сутність та цілі поводження зі злочинцями (період після 1990-х років) // Актуальні проблеми політики. – Одеса: Юридична література, 2011. – Випуск 41. – С.198-207.
 9. Ягунов Д. В. Філософія пробації: трансформація поглядів на сутність та цілі поводження зі злочинцями (період до 1990-х років) // Актуальні проблеми політики. – Одеса: Юридична література, 2010. – Випуск 40. – С.175-183.
 10. Ягунов Д. В. «Криза реабілітаційного ідеалу» в наукових працях Роберта Мартінсона та їх значення для формування сучасної пенальної політики // Південноукраїнський правничий часопис. – 2010. – №4. – С.28-30.
 11. Ягунов Д.В. Глобалізація та «криза покарання» трансформація пріоритетів пенальної політики сучасних країн // Актуальні проблеми держави і права. – 2010. – Вип. 55. – С. 550-554.
 12. Ягунов Д. В. Категорія «небезпечний злочинець» у сучасному кримінальному законодавстві зарубіжних країн // Актуальні проблеми політики. – Одеса: Юридична література, 2010. – Випуск 39. – С.352-361.
 13. Ягунов Д.В. Глобалізаційна обумовленість «кризи покарання»: аналіз сучасних пенальних практик на основі кримінологічних поглядів Мішеля Фуко // Правова держава. – 2010. – №12. – С.325-330.
 14. Ягунов Д. Позитивізм та безпека суспільства або друге життя теорії природженого злочинця // Ринкова економіка: Сучасна теорія і практика управління. Том 12. Випуск 26, ч.2: збірник наукових праць / Одеський національний університет імені І.І.Мечникова. – Одеса: Видавець В.П.Букаєв, 2009. – С.132-138.
 15. Ягунов Д.В., Боднарчук О.Г. Роль суб’єктів господарювання у забезпеченні працею засуджених у Державній кримінально-виконавчій системі України // Держава і право». – 2009. – Вип. №46 (Ягунову Д.В. належить авторство 80% тексту статті. Джерело доступу – www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/DiP/2009_46/5-8.pdf)
 16. Ягунов Д. Моделі державного управління пенітенціарними системами // Ринкова економіка: Сучасна теорія і практика управління. Том 12. Випуск 25, ч.2: збірник наукових праць / Одеський національний університет імені І.І.Мечникова. – Одеса: Видавець В.П.Букаєв, 2009. – С.191-198.
 17. Ягунов Д.В. Місце кримінально-виконавчої служби в структурі органів влади України відповідно до європейських стандартів // Південноукраїнський правничий часопис. – 2009. – №2. – С.9-12.
 18. Ягунов Д., Рибак О. Співвідношення між інститутом звільнення від відбування покарання з випробуванням та інститутом пробації // Актуальні проблеми політики. Зб. наук. пр. Випуск 37. – Одеса: Фенікс, 2008. – С.96-103
 19. Ягунов Д. Глобалізація пробації або глобалізація соціального контролю? Перспективи розвитку концепції пробації у ХХІ ст. // Актуальні проблеми політики. – Одеса: Юридична література, 2008. – Випуск 34. – С115-121.
 20. Ягунов Д. Трансформація концептуальних засад діяльності служби пробації за рубежем // Віче. – 2008. – №. – №10
 21. Ягунов Д. Пенітенціарна система Англії та Уельсу: перехід від виконання покарань до менеджменту у галузі виконання покарань // Актуальні проблеми політики. Зб. наук. пр. – Одеса: Фенікс, 2008. – С.207-212.
  Ягунов Д. Реформування структури державного управління пенітенціарною
 22. системою України в світлі європейських стандартів // Зона вільної торгівлі Україна – Європейський Союз та європейська інтеграція: правові та економічні аспекти: Збірник статей учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 8 червня 2007 року). / Відп. редактор. М. Орзіх // Одеська національна юридична академія, Британська Рада в Україні, Українська асоціація європейських студій, Проект «Торгівельна політика України». – Бібліотека журналу «Юридичний вісник». – Одеса: Фенікс, 2007. – С.230-236
 23. Ягунов Д. Privatisation of Corrections in the New Millennium // Юридичний вісник. – 2007. – Випуск №3. – С.48-53 (англійською мовою)
 24. Ягунов Д. Альтеративні санкції в сучасному пенальному ландшафті: тенденції, проблеми та перспективи // Актуальні проблеми політики. – Одеса: Юридична література, 2007. – Випуск 30. – С.204-211.
 25. Ягунов Д. Трансформація підходів до проблеми ресоціалізації злочинців у наукових працях та пенітенціарній практиці зарубіжних країн (ХХ століття) // Збірник наукових праць Міжнародного науково-практичного семінару «Актуальні проблеми кримінології і кримінальної психології» (Кримінологічні читання, присвячені 80-річчю з дня народження А.Ф.Зелінського (Одеса, Одеська національна юридична академія, 19 жовтня 2006 року).