Crime prevention, Crime statistics, Police, Policing, Reports, Research, States, Ukraine

The crime of hooliganism in crime statistics of Ukraine: 2013 – 2022 (7)

Very interesting for the aims of the analysis of the criminological situation in Ukraine is the crime of hooliganism (according to Article 296 Criminal Code of Ukraine) which can be used as an example of impacts of harsh wartime restrictions with curfews, military and the police patrols as well as roadblocks.

Generally concluding, criminal acts of hooliganism has had a permanent trend to decreasing for the last nine years where the 2021 restrictions resulted from the COVID pandemic should be also noted.

In 2022, a particular decrease of acts of hooliganism should be considered as a result of the next Russian military invasion.

If in 2021 acts of hooliganism were widely prevented with closing public spaces (shopping centres, cinemas, public transport etc.), the COVID pandemic was almost ‘forgotten’ by general population in the beginning of 2022.

Accordingly, the end of February 2022 has led to harsher physical restrictions of possible actions aimed at violation of public order.

On the other hand, number of acts of hooliganism almost disappeared from social life in February – March 2022, appeared again in April 2022 with a trend to increasing.

Correspondingly, such a trend should be considered an indicator of stabilization of social life in Ukraine, definitely, mostly in areas more or less far from the frontline.

Certainty, the next months of 2022 will prove (or not) such a hypothesis. At least data for the first seventh months of 2022 has given reasonable grounds to shape it in presented above form.

On the other hand, one more conclusion could be drawn from described above situation. Yes, a number of acts of hooliganism dropped to a particular extent due to the harshest for the Ukrainian history police actions. For example, comparative analysis of crimes of hooliganism for the seventh months of 2021 and 2022 shows that a number of detected acts of hooliganism decreased in 1,64 times. Correspondingly, a number of suspects in hooliganism for the same period decreased in 1,62 times.

Nevertheless, the drop was to say insignificant to make a statement that harsh police restrictions has resulted in decreasing of such acts to a minimum level that could be expected from a point of view of proponent of harsher police control over the society.

Дуже цікавим для цілей аналізу кримінологічної ситуації в Україні є злочин хуліганства (згідно зі ст. 296 КК України), який можна використати як приклад наслідків жорстких обмежень військового часу з комендантською годиною, військовими та поліцейськими патрулями, а також блокпостами.

Підводячи підсумок, слід зазначити, що кримінальні хуліганські дії мають постійну тенденцію до зменшення упродовж останніх дев’яти років, де також слід відзначити обмеження 2021 року, які були наслідком пандемії COVID.

У 2022 році особливе зниження хуліганських дій можна вважати вважати наслідком чергового російського військового вторгнення.

Якщо у 2021 році хуліганські дії запобігалися закриттям громадських місць (торгових центрів, кінотеатрів, громадського транспорту тощо), то на початку 2022 року про пандемію COVID населення майже «забуло».

Відповідно, кінець лютого 2022 року призвів до жорсткіших фізичних обмежень можливих порушень громадського порядку.

З іншого боку, кількість хуліганських дій майже зникла із суспільного життя у лютому – березні 2022 року, проте знову з’явилась у квітні 2022 року з тенденцією до зростання. Відповідно, таку тенденцію слід вважати індикатором стабілізації суспільного життя в Україні, безперечно, здебільшого на більш-менш віддалених від лінії фронту територіях. Наступні місяці 2022 року підтвердять (або спростують) таку гіпотезу. Принаймні дані за перші сім місяців 2022 року дали достатні підстави сформувати його у наведеному вище вигляді.

З іншого боку, з описаної вище ситуації можна зробити ще один висновок.

Так, через найжорстокіші в історії України дії поліції особливо скоротилася кількість злочинів хуліганства. Наприклад, порівняльний аналіз злочинів хуліганства за сім місяців 2021 та 2022 років демонструє, що кількість виявлених хуліганських дій зменшилась у 1,64 рази. Відповідно, кількість підозрюваних у хуліганстві за цей же період зменшилася в 1,62 рази.

Проте падіння було, так би мовити, незначним, щоб стверджувати, що жорсткі поліцейські обмеження призвели до максимального зниження подібних діянь, що теоретично можна було б очікувати з точки зору прихильників посилення поліцейського контролю над суспільством.