Border guard service, Crime prevention, Moldova, Poland, Police, Policing, Reports, Research, States, Ukraine

Smuggling in Ukrainian crime statistics: 2013 – 2022(7)

Official crime statistics show that a crime of smuggling had occupied a permanent segment in general structure of the Ukrainian crime statistics until 2022.

A number of detected crimes in the period of seven months of 2022 decreased in 2,6 times as compared with the same period of 2021.

Correspondingly, a number of suspects in smuggling for the same period decreased in 4,75 times.

On the other hand, sharp shock caused by the 2022 Russian invasion and resulted in decreasing of detected crimes of smuggling seems to disappear soon considering rapid increase of detected crime of smuggling in the middle of 2022.

Moreover, number of crimes of smuggling in July 2022 overwhelmed the same indicator for January 2022.

Additionally, we would like to note a conclusion that seems to be of a great importance in the context of analysis of smuggling in a broader context of Ukrainian criminality.

For the period of 2013 – 2021, an average ratio between detected crimes (including so called ‘factual cases’) and criminal proceedings with concrete suspects was 2,25.

In 2022, the same indicator increased to 5,63, that is 2,5 times higher.

Considering a fact that, that crimes of smuggling are often concerned with concrete persons who are crossing the border with smuggled goods, such a state of things poses reasonable questions concerning efficiency and effectiveness of Ukrainian officials.

Moreover, in the wartime period when all law-enforcement bodies operate in the state of heightened alertness such a gap between mentioned indicators seems to be of artificial nature.

Офіційна кримінальна статистика свідчить, що контрабанда до 2022 року займала постійний сегмент у загальній структурі української кримінальної статистики.

У порівнянні з аналогічним періодом 2021 року кількість розкритих злочинів зменшилася у 2,6 рази. Відповідно кількість підозрюваних у контрабанді за цей же період зменшилась у 4,75 рази.

З іншого боку, різкий шок, спричинений російським вторгненням у 2022 році та призвів до зменшення розкритих злочинів контрабанди, ймовірно, незабаром зникне, враховуючи швидке зростання розкритих випадків контрабанди у середині 2022 року. Так, кількість злочинів контрабанди у липні 2022 року перевищила аналогічний показник січня 2022 року.

Крім того, хотілося б відзначити висновок, який має велике значення в контексті аналізу контрабанди в ширшому контексті української злочинності.

За період 2013 – 2021 років середнє співвідношення між усіма кримінальними провадженнями (включаючи «фактові» справи») та кримінальними провадженнями з підозрюваними становило 2,25. У 2022 році цей же показник зріс до 5,63, тобто у 2,5 рази вище.

Враховуючи той факт, що злочини у сфері контрабанди часто стосуються конкретних осіб, які перетинають кордон з контрабандними товарами, такий стан речей викликає резонні сумніви щодо ефективності та дієвості українських посадовців.

Крім того, у воєнний період, коли всі правоохоронні органи працюють у стані підвищеної готовності, такий розрив між зазначеними показниками виглядає штучно створеним.