Crime rates, Crime rates in Ukraine, Papers, Police, Policing, Reports, Research, States, Ukraine, Україна

Quality and Quantity of Criminal Investigation after the Moskovian Military Invasion

Не менш цікавим є питання дослідження впливу війни на показники роботи українських правоохоронних органів, де, відповідно до статистичних форм, нами беруться за основу два показника – загальна кількість кримінальних проваджень, відкритих тим чи іншим правоохоронним органом (прокуратура, поліція, служба безпеки, податкова поліція, Державне бюро розслідувань, Національне антикорупційне бюро України), та кількість кримінальних проваджень з підозрюваними, відкритих відповідним правоохоронним органом.

Можна дійти висновку, що за рік війни прокуратура відкрила значно більше кримінальних проваджень (9586, як порівняти з 7870 кримінальними провадженнями у 2021 році). При цьому кількість кримінальних проваджень, в яких було повідомлено про підозру, скоротилося (2021 – 1420 кримінальних проваджень, 2022 – 1354 кримінальних проваджень).

Поліція у 2022 році зареєструвала 39800 кримінальних проваджень (28633 кримінальних проваджень з підозрюваними), що менше, ніж у 2021 році (44027 кримінальних проваджень, з яких було 36562 кримінальних проваджень з підозрюваними).

Водночас з вельми зрозумілих причин Служба безпеки України зареєструвала у 2022 році набагато більше кримінальних проваджень (11841), у той час коли у 2021 році кримінальних проваджень було зареєстровано лише 5035.

Якщо говорити про показники діяльності податкової поліції, то з об’єктивних причин показники вони сягнули майже нульового рівня (особливо кримінальні провадження з підозрюваними).

З 2017 року почала публікуватися статистика щодо результатів розслідувань злочинів слідчими Державного бюро розслідувань, яка демонструє достатньо значущі результати. Проте, не зважаючи на збільшення кожного року кількості зареєстрованих кримінальних проваджень, співвідношення між загальною кількістю справ та справ з підозрюваними збільшувалося кожного року, що доводить тезу про перетворення ДБР на орган з розслідування переважно «фактових» справ. При цьому війна фактично залишила показники на тому ж рівні, що були минулого року (1341 кримінальне провадження у 2021 році, 1130 кримінальних проваджень у 2022 році). При цьому початок війни ще більше збільшив дистанцію між фактовими кримінальними провадженнями та кримінальними провадженнями з конкретними підозрюваними (2021 рік – 672 кримінальних проваджень з підозрюваними, 2022 рік – 525 кримінальних проваджень з підозрюваними).

Національне антикорупційне бюро України, навпаки, продемонструвало збільшення як загальної кількості кримінальних проваджень, так і кількості кримінальних проваджень з підозрюваними. В цілому Національне антикорупційне бюро України з моменту свого заснування продемонструвало стабільність за обома показниками, на які війна, здається, не вплинула.

No less interesting is the issue of researching the impact of the War on the indicators of the work of Ukrainian law enforcement agencies, where, according to statistical forms, we take as a basis two indicators – the total number of criminal proceedings opened by one or another law enforcement agency (prosecutor’s office, the police, security service, tax police, the State Bureau of Investigation, the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine), and the number of criminal proceedings with concrete suspects opened by the relevant law enforcement agency.

It can be concluded that during the year of the Moskovian military invasion, the prosecutor’s office opened significantly more criminal proceedings (9586, as compared to 7870 criminal proceedings in 2021). However, the number of criminal proceedings in which suspicion was reported decreased (2021 – 1420 criminal proceedings, 2022 – 1354 criminal proceedings).

In 2022, the police registered 39800 criminal proceedings (28633 criminal proceedings with concrete suspects), which is less than in 2021 (44027 criminal proceedings, of which there were 36562 criminal proceedings with suspects).

At the same time, for very clear reasons, the Security Service of Ukraine registered much more criminal proceedings in 2022 (11841), while only 5035 criminal proceedings were registered in 2021.

If we talk about the performance indicators of the tax police, then for objective reasons the indicators have reached almost zero level (especially criminal proceedings with suspects).

Since 2017, statistics on the results of crime investigations by investigators of the State Bureau of Investigation began to be published, which show quite indicative results. Thus, despite the annual increase in the number of registered criminal proceedings, the ratio between the total number of cases and cases with suspects increased every year, which proves the thesis of the transformation of the State Bureau of Investigation into a body investigating mainly “factual” cases. At the same time, the War actually left the indicators at the same level as last year (1341 criminal proceedings in 2021, 1130 criminal proceedings in 2022). At the same time, the beginning of the War further increased the distance between actual criminal proceedings and criminal proceedings with specific suspects (2021 – 672 criminal proceedings with suspects, 2022 – 525 criminal proceedings with suspects).

The National Anti-Corruption Bureau of Ukraine, on the contrary, demonstrated an increase in both the total number of criminal proceedings and the number of criminal proceedings involving suspects. In general, the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine has demonstrated stability in both indicators since its establishment, which the war does not seem to have affected.