Events, Police, Policing, States, Ukraine

Intentional non-execution of the court decision (2013 – 9 months of 2022)

Невиконання судових рішень було та залишається хронічною проблемою українського правосуддя, про що неодноразово зазначали і Рада Європи, і ЄСПЛ. Якщо 2021-й рік був винятком, то упродовж всього періоду 2013 – 2022 рр. кількість кримінальних проваджень, відкритих за ст. 382 КК, коливалася приблизно на одному й тому ж рівні, досягши найвищої позиції у 2019 році (4212 зареєстрованих злочини), після чого кількість зареєстрованих злочинів стала послідовно зменшуватися.

З іншого боку, застосувавши класичний підхід, що злочинність у певних межах (як верхніх, так і нижчих) – це нормальне для суспільства явище, можна зробити висновок про те, наскільки війна вдарила по системі правосуддя в Україні, значно зруйнувавши те, що напрацьовувалося роками обома Президентами України, законодавцем, органами виконавчої влади, міжнародними та національними експертами, міжнародними та громадськими організаціями.

Проте кількість зареєстрованих у 2022 році злочинів вказує на об’єктивні та очевидні пріоритети суспільства під час війни, і тут ми маємо дуалістичну тенденцію.

З одного боку – ми маємо рекордно малу кількість зареєстрованих злочинів за ст. 382 КК України (1136 кримінальних проваджень), де така мала кількість зареєстрованих злочинів аж ніяк не свідчить про покращення ситуації у сфері виконання судових рішень.

З іншого боку ми маємо цікаву ситуацію.

Так, з 2017 року існувала послідовна тенденція до зниження співвідношення між кількістю зареєстрованих злочинів та кількість кримінальних проваджень з конкретними підозрюваними. Тобто, підозри були, і я припускаю, що для них були підстави. Тобто система кримінальної юстиції почала краще функціонувати.

З 2022 року – різкий стрибок нагору за цим показником, що з іншого напрямку віддзеркалює те, наскільки дестабілізованою є система правосуддя через ескалацію московітської агресії проти України.

Іншими словами: реєструвати злочинів за ст. 382 КК стали набагато менше, і навіть у цих кримінальних провадженнях перспектив, як свідчить статистика, немає. Злочинність за ст.382 КК стала набагато більш латентною.

Щодо безпосередньо 2022 року.

У першу чергу – знову «ігри» зі статистикою.

Так, якщо у лютому було зареєстровано 632 злочини за ст. 382 КК України, то у березні – 619, а у квітні – 580. Відтак умовно для цілей аналізу беремо цифру 580 для усіх трьох місяців.

По-друге, усі 9 місяців 2022 року – це суттєві «стрибки» не лише у кількості зареєстрованих злочинів, проте й у співвідношенні між кількістю зареєстрованих злочинів та кількістю підозрюваних у відповідних кримінальних правопорушеннях. Є наочним, наскільки війна вплинула на нормальний стан справ у сфері здійснення правосуддя в Україні.

Non-execution of court decisions remains a chronic problem of Ukrainian justice system, which was repeatedly noted by the Council of Europe and the ECtHR.

If 2021 was an exception, then during the entire period of 2013 – 2022, the number of criminal proceedings opened under Article 382 of the Criminal Code, fluctuated at approximately the same level, heaving reached the highest position in 2019 (4,212 registered crimes), after which the number of registered crimes began to consistently decrease.

On the other hand, applying the classic approach that crime within certain limits (both upper and lower) is a normal phenomenon for society, one can conclude about the extent to which the 2022 Russian aggression has hit the justice system in Ukraine, significantly destroying what has been worked on for years both Presidents of Ukraine, legislators, executive power, international and national experts, international and public organizations.

However, the number of crimes registered in 2022 indicates the objective and obvious priorities of society during the war, and here we have a dualistic tendency.

On the one hand, we have a record low number of registered crimes under Article 382 of the Criminal Code of Ukraine (1136 criminal proceedings), where such a small number of registered crimes does not at all indicate an improvement in the situation in the field of execution of court decisions.

On the other hand, we have an interesting situation.

Thus, since 2017, there has been a consistent tendency to decrease the ratio between the number of registered crimes and the number of criminal proceedings involving specific suspects. That is, there were suspicions, and I assume that there were grounds for them. That is, the criminal justice system began to function better.

Since 2022, there has been a sharp upward jump in this indicator, which in another direction reflects how deeply destabilized the justice system is due to the escalation of Muscovite aggression against Ukraine.

In other words: register crimes under Article 382 of the Criminal Code have become much less, and even in these criminal proceedings, as statistics show, there are no prospects. The crime under Article 382 of the Criminal Code has become much more latent.

As for 2022 directly.

All 9 months of 2022 are significant “jumps” not only in the number of registered crimes, but also in the ratio between the number of registered crimes and the number of suspects in the corresponding criminal offenses. It is clear how much the war affected the normal state of affairs in the sphere of justice in Ukraine.